Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

E-mail

นายนพดล  กมลสินธุ์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
08-9422-8716
นายทองกาล เที่ยงผดุง
นายช่างโยธาอาวุโส
08-1873-6151
egaratc@hotmail.com
นายสุนันท์  พลวงศ์สกุล
วิศวกรโยธาขำนาญการ
08-7210-3993
นายลิขิต โพธิ์สุ
นายช่างโยธาอาวุโส
08-1873-4242
k.phosu@hotmail.com
นายชัยสถิตย์  ศรีมาบุตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
08-0750-2992
นายประยูร ตะนันท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
08-1974-0356
kaikaw32@hotmail.com
นายเหรียญชัย หลานเศรษฐา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
08-1708-9076
camponotus@hotmail.com
นายสุทิพย์ ขำทิพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
08-1955-4008
lao.kao@hotmail.com
นายชวนชัย ศรีสุราช
นายช่างโยธาชำนาญงาน
06-1154-5689
chuabchai09@hotmail.com
นางสาวศิวนาถ ปริปุรณะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
09-5168-7343
s.paripurana@hotmail.com
นางสาวกาญจนา จันทาคีรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
08-1717-3664
kanchana_mc@hotmail.com
Scroll Up Skip to content