Menu
home
>>
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร มอบให้นายสุนันท์  พลวงศ์สกุล  พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจและออกแบบเข้าร่วมประชุมกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย สน.2013 สายแยกทางหลวงหมายเลข 22-บ.ดงน้อย เพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการฯ เสนอความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการก่อสร้าง ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนกุง บ้านลาดดู่ บ้านโนนมาลา และบ้านแมด

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content