Menu
home
>>
รับฟังความคิดเห็นประชาชน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร มอบให้นายประยูร  ตะนันท์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจ เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโครงการปรับปรุงเส้นทางเมืองอัจฉริยะเชื่อมสายทาง ทล.22 – ทล.2355 (ตอน ม.เกษตรศาสตร์ ต.เชียงเครือ –ต.อุ่มจาน –ต.หนองลาด ) อำเภอเมือง /กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content