Menu
home
>>
ติดตามการรายงานการฉีดวัคซีน

               วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายนพดล  กมลสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร เข้าร่วมประชุมทางไกล (video Conference) เพื่อติดตามการรายงานการฉีดวัคซีนโควิค-19 ของบุคลากรด้านคมนาคมขนส่ง จากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร

Scroll Up Skip to content