Menu
home
>>
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันที่ 28 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร มอบให้    นายประยูร  ตะนันท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 2094-บ.ปากยามเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ณ จุดบริเวณจุดก่อสร้าง บ้านโพนงาม. ต.โพนงาม. อ.อากาศอำนวย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content