Menu
home
>>
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันที่ 6 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร มอบให้นายประยูร  ตะนันท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยหิน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสร้างความเข้าใจกับ    ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ณ จุดบริเวณจุดก่อสร้าง บ้านหนองนาหาร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content